top of page

תקנון ותנאי שימוש – כבר באים

1. כללי:
   1. האפליקציה הוקמה, מופעלת ומנוהלת ע"י חמ״ל המתנדבים של ׳כבר באים׳ (להלן: "כבר באים").
   2. כבר באים הינה יוזמה התנדבותית המחברת לכוחות הצלה וחילוץ במקרי חירום.
   3. כבר באים מאשרת לך גישה אל האפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
   4. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
   5. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
   6. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באפליקציה, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין כבר באים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם השימוש באפליקציה. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באפליקציה. 
   7. בעצם שימושך באפליקציה הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. 
   8. הינך מצהיר כי הינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באפליקציה. 
   9. כתנאי לשימוש באפליקציה, הנך מתחייב כלפי כבר באים שלא לעשות שימוש באפליקציה לשום מטרה בלתי חוקית, ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.
   10. כבר באים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כבר באים ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באפליקציה לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 
2. השירות:
   1. כבר באים עובדים בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון כדי לתגבר את היכולת שלהם לענות לקריאות חירום. כבר באים מקשרים בין אזרחים שצריכים חילוץ או פינוי לצוותי החילוץ באיזור שלהם. אנחנו פועלים בכל רחבי הארץ.
חילוץ - אם אתה או מישהו שאתה מכיר נמצא תחת אש או מתקפה, ולא מצליח ליצור קשר עם גורמי הביטחון, אנו נעשה כל שביכולתנו להעביר את פנייתך לגורמים מטפלים שיכולים להגיש עזרה.
פינוי - אם אתה גר באיזור עימות, וצריך להתפנות למקום בטוח, נעשה כמיטב יכולתנו לקשר אותך לצוות פינוי שיבוא להוציא אותך מטווח סכנה.
למען הסר ספק, שירות המתנדבים של כבר באים איננו כולל אנשים העוסקים בחילוץ עצמו בשטח. כל שביכולתנו לעשות הוא לפעול כמיטב יכולתנו להעביר את הדיווח לגורמים מטפלים רשמיים העוסקים בפעולות חילוץ בשטח, כולל חילוץ תחת אש.
   2. בעת הכניסה לאתר, לחץ על "קריאה לחילוץ" ומלא את פרטי האירוע. ללא הפרטים המלאים לא נוכל לחבר אותך לכוחות החילוץ. הקריאה מגיעה לחמ"ל מתנדבים אשר יאמתו את הפרטים. לאחר האימות יעברו הפרטים לצוותי החילוץ. המענה תלוי בזמינות היחידות שבשטח.
   3. מוקד ״כבר באים״ נועד לתת מענה לאנשים שלא הצליחו ליצור קשר עם הגורמים הרשמיים (המשטרה - 100 או פיקוד העורף – 104) ולא נועד להחליפם.
   4. האפליקציה נועדה לחבר בין אזרחים הזקוקים לחילוץ או פינוי לבין כוחות הבטחון/חילוץ בלבד. כבר באים אינה אחראית על עצם ביצוע החילוץ ו/או הפינוי והדבר תלוי בכוחות הבטחון/החילוץ בלבד.
   5. לכבר באים שמורה הזכות שלא לכבד קריאות אשר לא אומתו, ו/או לדעתה נעשו בניגוד לאמור בתנאים אלו. כן עומדת לכבר באים הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי תנאי השימוש בתקנון זה. כבר באים שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
   6. כבר באים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות, בכל עת וללא הודעה מראש, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

privacy

 3. מדיניות פרטיות:
   1. המידע אשר כבר באים מקבלת ממך, הכולל מידע המתקבל מהשימוש, כדוגמת מיקום מדוייק (במידה ואפשר שיתוף מיקום ו/או אם הזנת את מיקומך המדוייק), מספר אנשים הזקוקים לחילוץ וכדומה, לרבות פרטיך האישיים, הינו לצרכי מתן השירות בצורה הטובה ביותר. פרטייך האישיים, יישמרו וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין. 
   2. לצורך מתן השירות נעשה שימוש במידע מפורט לגבי מיקומך (לרבות שינויים במיקומך), לדוגמה בצורה של אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על ידי המכשיר הסלולארי שלך שבו מותקנת ומופעלת האפליקציה. לא ניתן לספק שירותים אלה מבלי להשתמש בטכנולוגיה זו.
   3. כבר באים עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע שנמסר על ידך ושנאסף תוך השימוש באפליקציה. הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לכבר באים מרצונך החופשי ובהסכמתך. 
   4. כחלק ממתן השירות כבר באים מוסרת ומעבירה לכוחות הבטחון את פריטי המידע האישי שלך הדרושים למתן השירות, ונאסר עליהם להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.
   5. כאמור, כבר באים מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד כבר באים ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 
   6. פרטי המידע אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, כבר באים תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באפליקציה. במקרה זה רשאית כבר באים למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת. 
   7. כבר באים רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. 


   4. קניין רוחני: 
   1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה לרבות בעיצובה, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בה (להלן - "תכני האפליקציה") - הינם של כבר באים בלבד. 
   2. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של כבר באים  בכתב ומראש. שמה של כבר באים שמה של האפליקציה וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) הינם קניינה הבלעדי של כבר באים. אין לעשות בהם שימוש בלא בסכמתה, בכתב ומראש.
   3. כבר באים שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האפליקציה, ואין בעצם השימור באפליקציה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האפליקציה ו/או בחלק ממנה. 

 


   5. הגבלת שימוש: 
   1. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשירותים הניתנים על ידי האפליקציה. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לכך כי:
   2. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באפליקציה זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האפליקציה או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באפליקציה אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באפליקציה זה, אלא באישור מפורש של כבר באים, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או תנאי השימוש. 
   3. אינך רשאי להכניס לאפליקציה תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באפליקציה זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של כבר באים או של צד ג' כלשהו.
   4. חל איסור מוחלט לעשות באפליקציה זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן על קבלת גישה בלתי מורשית לאפליקציה, מערכות מחשב, מאגר המידע של האפליקציה, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאפליקציה על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל. 
   5. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באפליקציה מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.
   6. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את כבר באים, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שתעשה באפליקציה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באפליקציה או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האפליקציה.


   6. הגבלת אחריות:
   1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, השימוש באפליקציה הינו על אחריותך בלבד. אפליקציה זו, ובכלל זה תוכנה והמידע המופיע בה, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד כבר באים. אי לכך, אין באמור באפליקציה ו/או במסמך זה משום מצג מצד כבר באים בדבר, ההתאמה, העיתוי המתאים, או איכות ו/או יעילות אספקת השירות למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי כבר באים בגין השירות, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. 
   2. לא תחול על כבר באים ו/או על אחרים מטעמה, במישרין ו/או בעקיפין, אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, נזק לגוף ו/או לרכוש, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באפליקציה זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באפליקציה, באספקה או באי אספקה של שירותים וכן לא תהיה לה כל אחריות בקשר עם הסתמכות שלך על המידע המופיע באפליקציה. לכבר באים לא תהיה כל אחריות על מידע שיפורסם באפליקציה על ידי צדדים שלישיים, ככל שיפורסם. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באפליקציה.  


   7. סיום ההתקשרות: 
   1. כבר באים שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באפליקציה או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.
   2. כבר באים שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאפליקציה זו, או לכל חלק ממנה, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 
   3. כבר באים תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באפליקציה זה. 
   4. כבר באים תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאפליקציה זה ו/או לחדול מהפעלת אפליקציה זו, כולה או חלקה על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האפליקציה או חלקם.
   5. בעצם השימוש שאתה עושה באפליקציה הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד כבר באים ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באפליקציה, הפסקת פעילות האפליקציה באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי כבר באים ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באפליקציה.


   8. דין ושיפוט: 
תקנון זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד ודיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האפליקציה, השימוש בה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באפליקציה, בשימוש בה, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.

 


   9. תנאים נוספים:
   1. במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.
   2. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לכבר באים ו/או מי מטעמה.

 


לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באפליקציה אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.

bottom of page